Khi muốn chuyển đất vườn lên đất ở cần phải xin phép cơ quan nào?

Line

Đất vườn thường được xem là đất nông nghiệp được sử dụng để trồng cây ăn quả. Dưới đây là các quy định liên quan khi muốn chuyển đất vườn lên đất ở.

Cần xin phép cơ quan nào khi chuyển đất vườn lên đất ở

Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định rằng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải có sự phê duyệt từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các trường hợp cụ thể bao gồm:

– Chuyển đổi từ đất trồng lúa thành đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

– Chuyển đổi từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, hoặc đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm.

– Chuyển đổi từ đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp.

– Chuyển đổi từ đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp.

– Chuyển đổi từ đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất mà không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc đất được thuê.

– Chuyển đổi từ đất phi nông nghiệp không thuộc danh mục đất ở sang đất ở.

– Chuyển đổi từ đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng cho mục đích công cộng với mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không thuộc loại đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đổi từ đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

– Chuyển đổi từ đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp.

– Chuyển đổi từ đất phi nông nghiệp mà Nhà nước giao đất mà không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp mà Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc đất được thuê.

– Chuyển đổi từ đất phi nông nghiệp không thuộc danh mục đất ở sang đất ở.

– Chuyển đổi từ đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng cho mục đích công cộng với mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không thuộc loại đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đổi từ đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Dựa theo quy định tại điểm d của khoản 1 Điều 57, quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (bao gồm đất ở) yêu cầu việc đề xuất và đạt được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tức là Ủy ban nhân dân cấp huyện tại địa phương có đất liên quan.

Theo đó, cơ sở để Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được xác định như sau, theo quy định của Điều 52 của Luật Đất đai 2013:

  • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  • Nhu cầu sử dụng đất được thể hiện rõ trong đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất.