Khi bị mất sổ đỏ thì làm lại như thế nào?

Line

Hộ gia đình hoặc cá nhân nếu  mất sổ đỏ, cần thông báo vụ việc đó với Ủy ban nhân dân xã, phường, hoặc thị trấn nơi có đất để tiến hành thủ tục khai báo. Vậy thủ tục xin cấp lại sổ đỏ như thế nào?

Khi bị mất sổ đỏ thì làm lại như thế nào?

Điểm k của khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai 2013 đã quy định rõ ràng rằng, người sử dụng đất trong trường hợp mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) có thể được yêu cầu cấp đổi hoặc cấp lại.

Theo quy định của Điều 77 trong Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thủ tục xin cấp lại Sổ đỏ khi bị mất được thực hiện như sau:

Bước 1: Thông báo về việc mất sổ đỏ

Người sử dụng đất trực tiếp hoặc người làm đơn khai báo về việc mất sổ đỏ tới Ủy ban nhân dân cấp xã tại địa phương nơi có đất.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ tiến hành niêm yết công khai thông báo mất sổ đỏ tại trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp xã, trong khoảng thời gian niêm yết là 15 ngày.

Lưu ý: Trong trường hợp người sử dụng đất là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, hoặc cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, khi mất sổ đỏ, họ phải đăng tin thông báo mất sổ đỏ trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương.

Đối với các đối tượng này, trước khi đăng tin, họ có thể tham khảo ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai… về các phương tiện thông tin đại chúng phù hợp để thực hiện việc đăng tin mất sổ đỏ.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ

Người sử dụng đất cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp lại Sổ đỏ bao gồm các giấy tờ sau đây (tuân theo quy định tại khoản 2 của Điều 10 trong Thông tư 24/2014/TT-BTNMT):

  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.
  • Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất, chứng nhận rằng thông báo về việc mất giấy đã được niêm yết công khai trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân. Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, cần có giấy tờ chứng minh rằng đã thực hiện đăng tin thông báo mất sổ đỏ trên phương tiện thông tin đại chúng địa phương ít nhất 03 lần.
  • Bản sao căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân (CMND) còn thời hạn…

Bước 3: Gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Sổ đỏ

Theo quy định tại Điều 60 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP, người sử dụng đất muốn yêu cầu cấp lại Sổ đỏ có thể thực hiện việc nộp hồ sơ theo một trong hai phương thức sau đây:

Phương thức 1: Gửi hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã tại địa phương có nhà đất, nếu cần thiết.

Phương thức 2: Trong trường hợp không thể gửi hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã, nếu địa phương đã thiết lập Bộ phận một cửa để tiếp nhận và xử lý các thủ tục hành chính, người nộp hồ sơ có thể gửi tại Bộ phận một cửa tại cấp huyện.

Nếu địa phương chưa có tổ chức Bộ phận một cửa, người nộp hồ sơ có thể trực tiếp đến Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai tại cấp huyện hoặc tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nếu địa phương chưa có Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 4: Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện các công việc

  • Kiểm tra hồ sơ yêu cầu cấp lại Sổ đỏ.
  • Thực hiện trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính cần thiết.
  • Lập hồ sơ và đề xuất cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy sổ đỏ đã mất và ký cấp lại sổ đỏ mới.
  • Thực hiện chỉnh lý và cập nhật thông tin về biến động đất đai vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu theo quy định của pháp luật.
  • Trả kết quả cho người sử dụng đất.

Bước 5: Nhận kết quả

Thời gian cấp lại sổ đỏ có thể kéo dài do quy trình niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận.