Có được khiếu nại khi đã nhận tiền bồi thường đất?

Line

Khi đã nhận tiền bồi thường đất, nhưng sau đó tìm hiểu lại  thì thấy giá bồi thường không hợp lý, có được khiếu nại hay không?

Đã nhận tiền bồi thường đất có được khiếu nại không?

Luật sư Phạm Ba Đô, đại diện từ Công ty Luật TNHH SJKLaw, chia sẻ:

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 17 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thông báo về việc thu hồi đất đề cập đến nhiệm vụ và chức năng của Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, cũng như về kinh phí cưỡng chế thu hồi đất và giải quyết khiếu kiện phát sinh từ quá trình cưỡng chế thu hồi đất.

Những người sở hữu đất bị thu hồi, tổ chức, hay cá nhân liên quan đều được quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về thủ tục khiếu nại.

Trong trường hợp khiếu nại chưa có quyết định giải quyết, quá trình thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất vẫn phải tiếp tục. Nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định rằng quyết định thu hồi đất là trái pháp luật, thì phải ngừng cưỡng chế nếu quá trình đó chưa hoàn thành. Đồng thời, cần hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã ban hành và bồi thường thiệt hại do quyết định thu hồi đất gây ra (nếu có).

Đối với trường hợp thu hồi đất liên quan đến quyền và lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác trong việc sử dụng đất, theo quy định của pháp luật liên quan, Nhà nước thực hiện quyết định thu hồi đất và thực hiện cưỡng chế theo quy định mà không cần phải chờ đến khi giải quyết xong các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng đất giữa người sở hữu đất bị thu hồi và các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Luật lệ không quy định rằng người sở hữu đất bị thu hồi, nếu đã nhận tiền bồi thường, không được khiếu nại. Tuy nhiên, cần tuân thủ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13, trong đó thời hạn khiếu nại là 90 ngày, tính từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết đến quyết định hành chính đó.

Nếu người khiếu nại không thể thực hiện quyền khiếu nại đúng thời hạn do lý do ốm đau, thiên tai, địch họa, công tác, học tập ở xa hoặc vì các trở ngại khách quan khác, thì thời gian có trở ngại đó sẽ không được tính vào thời hiệu khiếu nại.

Ngoài ra, người khiếu nại cũng cần lưu ý về một số trường hợp không được chấp nhận giải quyết:

  • Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ của cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các vi phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản vi phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;
  • Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;
  • Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;
  • Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;
  • Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;
  • Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng;
  • Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;
  • Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;
  • Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.