Bồi thường đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân theo Luật Đất đai 2024

Line

Theo Điều 96 của Luật Đất đai  2024 (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1.1.2025, quy định về việc bồi thường đất nông nghiệp của hộ gia đình và cá nhân khi bị Nhà Nước thu hồi như sau:

1. Khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất, đối tượng này có đủ điều kiện sẽ được bồi thường theo quy định tại Điều 95 của Luật này. Bồi thường có thể là bằng đất nông nghiệp, tiền bạc, đất có mục đích sử dụng khác hoặc nhà ở.

Quy định về việc bồi thường đất nông nghiệp của hộ gia đình và cá nhân khi bị Nhà Nước thu hồi

2. Đối với hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất, mức độ bồi thường đất nông nghiệp được quy định theo các quy định cụ thể như sau:

a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức, theo quy định tại Điều 176 và Điều 177 của Luật này, cùng với diện tích đất nhận thừa kế;

b) Đối với diện tích đất nông nghiệp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất vượt quá hạn mức trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, việc bồi thường và hỗ trợ sẽ tuân theo quy định của Chính phủ.

3. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, khi người sử dụng đất là hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp nhưng không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật này, thì quá trình bồi thường sẽ tuân theo hướng dẫn của Chính phủ.

Như vậy, theo quy định của Luật Đất đai 2024 (sửa đổi), quá trình bồi thường đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất sẽ được thực hiện theo các quy định cụ thể nêu trên.

Tham khảo thêm bài viết: