Nếu dự thảo Luật Đất đai được thông qua, liệu chi phí cấp sổ đỏ có tăng lên?

Line

Nếu dự thảo Luật Đất đai được thông qua vào cuối năm nay, có thể từ năm 2024 chi phí cấp sổ đỏ sẽ tăng lên.

Nếu Luật Đất đai được thông qua vào cuối năm nay, có thể từ năm 2024 chi phí cấp sổ đỏ sẽ tăng lên.

Bảng giá đất là một trong những yếu tố có tác động trực tiếp đến chi phí làm sổ đỏ (được sử dụng để xác định lệ phí trước bạ). Do đó, việc điều chỉnh các quy định liên quan đến bảng giá đất sẽ tác động không nhỏ đến chi phí cấp sổ đỏ.

Theo Điều 113 của Luật Đất đai 2013, bảng giá đất do các tỉnh quyết định, dựa trên khung giá đất do Chính phủ ban hành và cập nhật mỗi 5 năm một lần. Khung giá đất được hiểu là mức giá thấp nhất hoặc cao nhất cho từng loại đất cụ thể.

Dự thảo Luật Đất đai mới nhất đã loại bỏ khung giá đất, thay vào đó, Điều 154 của dự thảo quy định cụ thể về bảng giá đất. Theo đó, Nhà nước sẽ không áp dụng mức giá tối thiểu và tối đa cho từng loại đất, mà thay vào đó, UBND cấp tỉnh sẽ xây dựng bảng giá đất dựa trên các nguyên tắc, phương pháp định giá, quy chuẩn và giá đất thực tế trên thị trường.

Dự kiến, dự thảo Luật Đất đai sẽ được biểu quyết thông qua vào ngày 29/11. Do đó, từ sau năm 2023, khi bảng giá đất tăng ở mỗi địa phương, có thể sẽ kéo theo việc tăng chi phí làm sổ đỏ.

Các khoản phí liên quan đến việc cấp sổ đỏ:

Lệ phí trước bạ:

  • Căn cứ vào Nghị định 10/2022/NĐ-CP và Thông tư 13/2022/TT-BTC.
  • Mức lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở là 0,5%.
  • Lệ phí trước bạ phải nộp = 0,5% x (Giá 1m2 đất trong bảng giá đất x diện tích được cấp sổ).
  • Giá 1m2 đất để tính lệ phí trước bạ là giá đất tại bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Lệ phí cấp sổ đỏ:

  • Lệ phí cấp sổ đỏ được quyết định bởi HĐND cấp tỉnh và có thể khác nhau giữa các tỉnh, thành phố, thường từ 100.000 đồng trở xuống/giấy/lần cấp.

Phí thẩm định hồ sơ:

  • Phụ thuộc vào quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương.
  • Mức thu phí được quy định cho từng trường hợp, và phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ tại mỗi địa phương có thể khác nhau.