Theo luật đất đai mới, khi nào được đền bù tài sản khi thu hồi đất?

Line

Việc đền bù tài sản khi thu hồi đất được nhà nước quy định trong Điều 102, 103 và 104 của Luật Đất đai năm 2024.

Theo luật đất đai mới, khi nào được đền bù tài sản khi thu hồi đất?

Dưới đây là các trường hợp được bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất:

1. Nhà ở và các công trình phục vụ sinh hoạt mà đất đó thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân, hoặc người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài và cần phải tháo dỡ hoặc phá dỡ.

2. Những công trình xây dựng liên quan đến đất, không thuộc vào trường hợp 1, nhưng bị tháo dỡ hoặc phá dỡ hoàn toàn hoặc một phần khi nhà nước thu hồi đất.

3. Các công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc xã hội mà đất đang sử dụng, không thuộc các trường hợp 1 và 2.

4. Nhà nước thu hồi đất gây ra thiệt hại cho cây trồng và vật nuôi:

  • Các loại cây hàng năm hoặc lâu năm bị tổn thất thiệt hại.
  • Các loại cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể được di chuyển đến nơi khác.
  • Cây rừng được trồng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hoặc được giao cho tổ chức, hộ gia đình, hoặc cá nhân để trồng, quản lý, chăm sóc và bảo vệ.
  • Vật nuôi như thủy sản hoặc các loại vật nuôi khác không thể di chuyển.

5. Khi nhà nước thu hồi đất và phải di chuyển tài sản:

  • Tài sản cần phải được di chuyển khi thu hồi đất.
  • Hệ thống máy móc và dây chuyền sản xuất phải được di chuyển khi thu hồi đất.

Do đó, các thiệt hại đối với nhà, công trình xây dựng, cây trồng, vật nuôi và tài sản phải di chuyển sẽ được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Giá trị bồi thường sẽ thay đổi tùy thuộc vào tính chất và mức độ thiệt hại của từng loại tài sản.