Mức phạt khi xây dựng nhà trên đất nông nghiệp cập nhật mới nhất 2023

Line

Xây dựng nhà hoặc công trình trên đất nông nghiệp đều là việc sử dụng đất không theo mục đích quy định. Hành vi này bị cấm theo Điều 12, Khoản 3 của Luật Đất đai.

Mức phạt khi xây dựng nhà trên đất nông nghiệp năm 2023

Theo Luật sư Lê Thu Hằng, mức phạt liên quan đến hành vi này đã được quy định trong Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19.11.2019 của Chính phủ, về việc xử lý vi phạm hành chính về đất đai. Cụ thể, tùy thuộc vào loại đất nông nghiệp và diện tích vi phạm, người vi phạm sẽ bị áp dụng các khoản phạt theo Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Nghị định này. Chi tiết như sau:

Điều 9: “Khi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn, hình thức và mức phạt sẽ được áp dụng như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 – 5.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,01 hecta.

b) Phạt tiền từ 5.000.000 – 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,01 hecta đến dưới 0,02 hecta.

c) Phạt tiền từ 10.000.000 – 15.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,02 hecta đến dưới 0,05 hecta.

d) Phạt tiền từ 15.000.000 – 30.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,05 hecta đến dưới 0,1 hecta.

đ) Phạt tiền từ 30.000.000 – 50.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,1 hecta đến dưới 0,5 hecta.

e) Phạt tiền từ 50.000.000 – 80.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 hecta đến dưới 1 hecta.

g) Phạt tiền từ 80.000.000 – 120.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 1 hecta đến dưới 3 hecta.

h) Phạt tiền từ 120.000.000 – 250.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 3 hecta trở lên.

4. Khi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị, hình thức và mức phạt sẽ tăng gấp đôi so với mức phạt quy định tại khoản 3 Điều này.”

Theo Điều 10: “Khi chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, và đất rừng sản xuất – tất cả đều là rừng trồng – sang đất phi nông nghiệp, hình thức và mức xử phạt sẽ được áp dụng như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 – 5.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,02 hecta.

b) Phạt tiền từ 5.000.000 – 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,02 hecta đến dưới 0,05 hecta.

c) Phạt tiền từ 10.000.000 – 15.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,05 hecta đến dưới 0,1 hecta.

d) Phạt tiền từ 15.000.000 – 30.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,1 hecta đến dưới 0,5 hecta.

đ) Phạt tiền từ 30.000.000 – 50.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 hecta đến dưới 1 hecta.

e) Phạt tiền từ 50.000.000 – 100.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 1 hecta đến dưới 5 hecta.

g) Phạt tiền từ 100.000.000 – 250.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 5 hecta trở lên.

3. Trong trường hợp chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, và đất rừng sản xuất – tất cả đều là rừng tự nhiên – sang mục đích khác, hình thức và mức phạt sẽ tăng gấp đôi so với mức phạt quy định tại Khoản 2 Điều này.”

Theo Điều 11: “Khi chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, và đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn, hình thức và mức phạt sẽ được áp dụng như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 – 5.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,02 hecta.

b) Phạt tiền từ 5.000.000 – 8.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,02 hecta đến dưới 0,05 hecta.

c) Phạt tiền từ 8.000.000 – 15.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,05 hecta đến dưới 0,1 hecta.

d) Phạt tiền từ 15.000.000 – 30.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,1 hecta đến dưới 0,5 hecta.

đ) Phạt tiền từ 30.000.000 – 50.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 hecta đến dưới 1 hecta.

e) Phạt tiền từ 50.000.000 – 100.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 1 hecta đến dưới 3 hecta.

g) Phạt tiền từ 100.000.000 – 200.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 3 hecta trở lên.

3. Khi chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, và đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị, hình thức và mức phạt sẽ tăng gấp đôi so với mức phạt quy định tại Khoản 2 Điều này.”