Thu tiền sử dụng đất giao không đúng thẩm quyền?

Line

Người yêu cầu cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2004, đất này không dính líu đến tranh chấp và tuân thủ quy hoạch. Tuy nhiên, tại thời điểm cấp GCN, có hoặc không có nhà ở trên đất, đều sẽ được xem xét để cấp GCN, và phải tuân theo nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Thu tiền sử dụng đất giao không đúng thẩm quyền?

Quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ, nêu rõ:

“2. Diện tích đất còn lại không có nhà ở (nếu có) sẽ được xác định là đất nông nghiệp dựa trên tình trạng sử dụng tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận. Trong trường hợp người sử dụng đất muốn chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở và đã nhận được sự chấp thuận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, họ sẽ phải thanh toán khoản tiền sử dụng đất dựa trên sự khác biệt giữa thuế sử dụng đất theo giá đất ở và giá đất nông nghiệp tại thời điểm quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Để tuân theo quy định và đảm bảo quyền lợi của người dân, ông Nguyễn Cảnh Thông (Nghệ An) đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn về xử lý trường hợp cụ thể tại địa phương của ông như sau:

Ông A nhận được sự giao đất trái thẩm quyền vào năm 1998, với diện tích 200 m². Ông A đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất theo mức thu đúng tại thời điểm giao đất. Hiện tại, đất của ông A phù hợp với quy hoạch, không có tranh chấp và đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) nhưng thửa đất hiện tại không có nhà ở.

Mặc dù đã thanh toán đầy đủ khoản tiền sử dụng đất tại thời điểm nhận đất, liệu trường hợp như ông A có cần phải tiếp tục đóng tiền sử dụng đất để được cấp GCN quyền sử dụng đất (xem như diện tích đất còn lại không có nhà ở là 200 m²) theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra câu trả lời cho vấn đề này như sau:

Theo Khoản 6 Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Đất đai và được bổ sung theo quy định tại Khoản 19 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, có nội dung sau:

“6. Trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, đất đó không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch nhưng tại thời điểm cấp GCN có nhà ở hoặc không có nhà ở thì được xem xét cấp GCN và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.”

Đối với việc thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai, đề nghị ông gửi ý kiến đến cơ quan tài chính để được hướng dẫn cụ thể, theo chức năng và nhiệm vụ mà Chính phủ đã giao.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin này để ông có thể tham khảo và thực hiện.