Chính Sách Bất Động Sản Và Đô Thị Nổi Bật Có Hiệu Lực Kể Từ Tháng 9/2023

Line

Bắt đầu từ tháng 9/2023, nhiều chính sách mới về bất động sản và đô thị sẽ được áp dụng. Các điểm nổi bật trong các quy định này bao gồm:

1. Diện tích tối thiểu để tách thửa đất tại Lâm Đồng từ ngày 04/9/2023

Theo Quyết định số 51/2023/QĐ-UBND, có hiệu lực từ ngày 04/9/2023, thửa đất mới hình thành sau khi tách thửa và sau khi trừ hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng (nếu có) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phải tuân theo diện tích tối thiểu theo các trường hợp sau đây:

(i) Đối với thửa đất ở đô thị:

 • Nhà phố: Diện tích đất ở phải lớn hơn hoặc bằng 40,0 m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 4,0 m.
 • Nhà liên kế có sân vườn: Diện tích đất ở phải lớn hơn hoặc bằng 72,0 m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 4,5 m đối với các đường đã có tên (hoặc đường chưa có tên mà lộ giới ≥ 10,0 m); tại các đường và đường hẻm khác, diện tích đất ở phải lớn hơn hoặc bằng 64,0 m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 4,0 m.
 • Nhà biệt lập: Diện tích đất ở phải lớn hơn hoặc bằng 250,0 m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 10,0 m đối với các đường đã có tên (hoặc đường chưa có tên mà lộ giới ≥ 10,0 m); tại các đường và đường hẻm khác, diện tích đất ở phải lớn hơn hoặc bằng 200,0 m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 10,0 m.
 • Biệt thự: Diện tích đất ở phải lớn hơn hoặc bằng 400,0 m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 12,0 m đối với các đường đã có tên (hoặc đường chưa có tên mà lộ giới ≥ 10,0 m); tại các đường và đường hẻm khác, diện tích đất ở phải lớn hơn hoặc bằng 250,0 m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 10,0 m.
 • Trong trường hợp thửa đất ở đô thị chưa có quy định về dạng kiến trúc nhà ở, diện tích và kích thước tối thiểu để tách thửa sẽ tuân theo quy định của nhà biệt lập nêu trên.

(ii) Đối với thửa đất ở nông thôn:

 • Trường hợp đã có quy định về dạng kiến trúc nhà ở trong quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch chung xây dựng xã đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, diện tích đất ở tách thửa sẽ tuân theo quy định dạng kiến trúc nhà ở của quy hoạch đó. Trong trường hợp kỳ quy hoạch xây dựng đã hết và cơ quan có thẩm quyền chưa có văn bản kéo dài hoặc phê duyệt kỳ tiếp theo, quy định cũ sẽ tiếp tục áp dụng cho đến khi quy hoạch mới được phê duyệt.
 • Trong trường hợp chưa có quy định về dạng kiến trúc nhà ở, diện tích đất ở phải lớn hơn hoặc bằng 72,0 m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường giao thông ≥ 4,5 m.

(iii) Đối với thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở (gồm đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất phi nông nghiệp khác) của hộ gia đình hoặc cá nhân:

 • Nếu thửa đất có thời hạn sử dụng lâu dài, thì tách thửa sẽ tuân theo quy định dạng kiến trúc nhà ở theo khoản (i) đối với thửa đất ở phường hoặc thị trấn hoặc theo khoản (ii) đối với thửa đất ở các xã.
 • Nếu thửa đất có thời hạn sử dụng, tách thửa sẽ tuân theo quy định khoản (iv) nêu trên.

Diện tích tối thiểu để tách thửa đất tại Lâm Đồng từ ngày 04/9/2023

(iv) Đối với thửa đất sản xuất nông nghiệp hoặc đất nông nghiệp khác:

 • Diện tích đất tối thiểu để tách thửa là 500 m2 tại khu vực đô thị (các phường, thị trấn) và 1.000 m2 tại khu vực nông thôn (các xã), bao gồm cả phần diện tích thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng (nếu có) và không yêu cầu tiếp giáp với đường giao thông. Trong trường hợp thửa đất sản xuất nông nghiệp hoặc đất nông nghiệp khác tiếp giáp với đường giao thông, các thửa đất sau khi tách thửa, cạnh tiếp giáp đường phải có kích thước lớn hơn hoặc bằng 10,0 m.

(v) Đối với thửa đất rừng sản xuất là rừng trồng, diện tích đất tối thiểu để tách thửa là 10.000 m2.

(vi) Không quy định diện tích đất tối thiểu để tách thửa khi thực hiện quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước; người sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng; để xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương; xây dựng nhà cho hộ nghèo đa chiều (bao gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo), hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở theo quy định hiện hành.

2. Các trường hợp sử dụng tạm thời một phần hè phố tại TP. Hồ Chí Minh không phải cấp phép sử dụng

Theo Quyết định 32/2023/QĐ-UBND (có hiệu lực từ ngày 01/9/2023), việc sử dụng tạm thời một phần hè phố tại TP. Hồ Chí Minh không cần phải xin phép sử dụng đối với các trường hợp sau:

(i) Tổ chức đám cưới, đám tang và sử dụng hè phố để đỗ xe phục vụ cho các sự kiện này.

(ii) Điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ và mua bán hàng hóa.

Tuy nhiên, việc sử dụng tạm thời hè phố để kinh doanh dịch vụ hoặc mua bán hàng hóa phải tuân theo danh mục được UBND cấp huyện ban hành. UBND TP. Hồ Chí Minh ủy quyền cho UBND cấp huyện việc ban hành danh mục vị trí trên hè phố có đủ điều kiện cho việc tổ chức kinh doanh dịch vụ và mua bán hàng hóa.

Phạm vi sử dụng hè phố chỉ áp dụng cho một phần hè phố tại vị trí tiếp giáp với địa điểm mà tổ chức hoặc cá nhân đăng ký để thực hiện kinh doanh dịch vụ hoặc mua bán hàng hóa.

Đối tượng được phép sử dụng hè phố là tổ chức hoặc cá nhân đã có kế hoạch sử dụng tạm thời hè phố để tổ chức kinh doanh dịch vụ hoặc mua bán hàng hóa, tuân theo hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các trường hợp sử dụng tạm thời một phần hè phố tại TP. Hồ Chí Minh không phải cấp phép sử dụng

(iii) Điểm để xe hai bánh không thu tiền dịch vụ trông, giữ xe

Việc sử dụng tạm thời hè phố để làm điểm để xe hai bánh không thu tiền dịch vụ trông, giữ xe phải tuân theo danh mục được UBND cấp huyện ban hành.

UBND TP. Hồ Chí Minh ủy quyền cho UBND cấp huyện việc ban hành danh mục vị trí trên hè phố đủ điều kiện để tổ chức điểm để xe hai bánh không thu tiền dịch vụ trông, giữ xe tại cửa hàng hoặc trụ sở hoạt động của tổ chức hoặc cá nhân.

Phạm vi sử dụng áp dụng cho một phần hè phố tại vị trí tiếp giáp với công trình nhà ở, hộ kinh doanh, hoặc trụ sở nơi tổ chức hoặc cá nhân đăng ký cư trú và hoạt động kinh doanh mua, bán hàng hóa tại địa phương.

Đối tượng được phép sử dụng là tổ chức hoặc cá nhân đã đăng ký cư trú và đăng ký hoạt động kinh doanh tại địa điểm nêu trên.

(iv) Điểm bố trí các công trình và tiện ích phục vụ giao thông công cộng, lắp đặt các công trình tạm thời, và các công trình phục vụ tổ chức giao thông trên hè phố, dải phân cách, và đảo giao thông: UBND TP. Hồ Chí Minh ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải để xem xét và chấp thuận.

(v) Việc bố trí đường dành cho xe đạp: UBND TP. Hồ Chí Minh ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải để xem xét và chấp thuận.

3. Quy định nội bộ của ngân hàng phải có nội dung kiểm soát việc cho vay để kinh doanh bất động sản

Quy định nội bộ của ngân hàng phải có nội dung kiểm soát việc cho vay để kinh doanh bất động sản

Theo Thông tư 06/2023/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 01/9/2023), quy định nội bộ về việc cấp vay của các tổ chức tín dụng phải bao gồm các điều khoản sau:

 • Điều kiện và quy trình kiểm soát việc cấp vay để trả nợ khoản vay tại tổ chức tín dụng, bao gồm biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn việc thông tin về chất lượng tín dụng bị sai lệch.
 • Quản lý việc cấp vay theo cách thức cho vay tuần hoàn và cách thức cho vay quay vòng nhằm quản lý dòng tiền của khách hàng nhằm đảm bảo khả năng thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi theo thỏa thuận và đảm bảo chất lượng tín dụng được thể hiện chính xác.
 • Kiểm soát việc cấp vay để đầu tư vào chứng khoán, mua và kinh doanh bất động sản, đầu tư các dự án theo hình thức đối tác công tư, cấp vay cho các nhu cầu vốn lớn như đánh giá của tổ chức tín dụng xác định, và việc cấp vay bằng phương tiện điện tử.