Cấp sổ đỏ đất không có giấy tờ trước ngày 1/7/2014

Line

Chính phủ đã đồng thuận với kế hoạch cấp sổ đỏ đất không có giấy tờ trước ngày 1/7/2014 cho hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất không giấy tờ.

Cấp sổ đỏ cho các hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ trước ngày 1/7/2014

Cấp sổ đỏ không có giấy tờ trước 1/7/2014

Theo đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ đã thống nhất với đề xuất được thiết kế trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Chính phủ.

Theo đó, quy định về thời điểm công nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) dành cho hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, không vi phạm pháp luật đất đai, và không thuộc trường hợp giao đất trái thẩm quyền sẽ được áp dụng cho những trường hợp này trước ngày 1/7/2014.

Cụ thể, những hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2014, nếu được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp, sẽ được công nhận diện tích quyền sử dụng đất.

Trong trường hợp thửa đất có nhà ở với diện tích bằng hoặc lớn hơn hạn mức giao đất ở quy định của luật, diện tích đất ở sẽ được công nhận bằng hạn mức giao đất ở.

Nếu diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức giao đất ở, thì diện tích đất ở sẽ được công nhận dựa trên diện tích thực tế của nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó.

Đối với thửa đất có nhà ở và diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức giao đất ở theo quy định của luật, toàn bộ diện tích thửa đất sẽ được công nhận là đất ở. Ngoài ra, đối với thửa đất sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, thì diện tích đó sẽ được công nhận là đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Đối với phần diện tích đất còn lại sau khi đã được xác định theo quy định, nó sẽ được xác định dựa trên hiện trạng sử dụng, chi tiết như sau: Trong trường hợp diện tích đất hiện trạng sử dụng không phải là đất ở, mà là đất phi nông nghiệp, thì diện tích đó sẽ được công nhận theo quy định.

Nếu người sử dụng đất có nhu cầu công nhận vào mục đích đất phi nông nghiệp và điều này phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, hoặc quy hoạch đô thị, hoặc quy hoạch xây dựng, hoặc quy hoạch nông thôn, thì diện tích đó sẽ được công nhận cho mục đích đó và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Theo dự thảo luật, người sử dụng đất khi được cấp giấy chứng nhận sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Trong cuộc họp giữa tháng 11/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận một số nội dung quan trọng và tiếp thu, giải trình, chỉnh lý cùng với phương án thông qua dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông Vũ Hồng Thanh, cho biết rằng dự thảo luật đã tiếp thu ý kiến đa số trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đặc biệt là về việc xem xét công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất đến trước ngày 1/7/2014.

Để giải quyết vấn đề cơ bản này, cơ quan thẩm tra của Quốc hội đã đề nghị Chính phủ thiết lập cơ chế và chính sách hỗ trợ để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và đảm bảo rằng việc này không vi phạm pháp luật. Điều này sẽ góp phần cải thiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai và đảm bảo tính hiệu lực pháp lý của các quy định.

Dự thảo Luật Đất đai đã trước đó đưa ra hai phương án quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai và không thuộc trường hợp giao đất trái thẩm quyền.

Phương án 1 duy trì quy định như trong dự thảo Luật được trình bày tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội về thời điểm cấp Giấy chứng nhận đến trước ngày 1/7/2014. Theo đó, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2014, nếu được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận không có tranh chấp, thì diện tích đó sẽ được công nhận quyền sử dụng đất.

Phương án 2 sửa đổi về thời điểm cấp Giấy chứng nhận đến thời điểm nộp hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận. Theo đó, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến thời điểm nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, nếu được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận không có tranh chấp, thì diện tích đó sẽ được công nhận quyền sử dụng đất.