Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Line

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh cụ thể và quy định quy trình để cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh cụ thể và quy định quy trình để cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Để thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất trước hết phải nộp đơn xin cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất cùng với Giấy chứng nhận đến cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường.

Cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường sau đó sẽ tiến hành thẩm tra hồ sơ, kiểm tra thực địa, đánh giá nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hướng dẫn người sử dụng đất tuân thủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Cơ quan này cũng sẽ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền để quyết định việc cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và hướng dẫn cập nhật và chỉnh sửa cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, họ cũng phải thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với việc xin cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Cuối cùng, người sử dụng đất phải tuân thủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Thông tin về việc chuẩn bị hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất như sau:

Theo Điều 6 của Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT, khi hộ gia đình hoặc cá nhân muốn thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, họ chỉ cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đơn giản, bao gồm:

  1. Đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01.
  2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp (bản sổ đỏ, sổ hồng).

Mặc dù thành phần hồ sơ này đơn giản, tuy nhiên, hộ gia đình và cá nhân cần chú ý đảm bảo rằng thông tin trong hồ sơ phải chính xác để tránh tình trạng phải chỉnh sửa hoặc trả lại hồ sơ.

Khi hồ sơ đã được chuẩn bị, hộ gia đình hoặc cá nhân sẽ nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa cấp huyện. Nếu hồ sơ chưa đủ, không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ sẽ trong thời gian không quá 03 ngày làm việc thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện theo quy định.

Sau khi hoàn tất xử lý và giải quyết yêu cầu, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ trả kết quả cho hộ gia đình hoặc cá nhân.