Có thể chuyển nhượng đất không có sổ đỏ hay không?

Line

Luật Đất Đai 2013 xác định quyền cơ bản của người sử dụng đất cho phép họ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của mình cho một chủ thể khác. Trong thực tế, hầu hết các giao dịch liên quan đến đất đai hiện nay thường liên quan đến đất đã được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, một số người có thắc mắc liệu đất chưa có sổ đỏ có thể được chuyển nhượng hay không?

Đất chưa có sổ đỏ có thể được chuyển nhượng hay không?

Khi thực hiện giao dịch mua bán đất, tức là chuyển quyền sử dụng đất, cần phải tuân thủ các điều kiện cần thiết và thực hiện thủ tục đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai. Quy trình này có hiệu lực ngay từ thời điểm thông tin được ghi vào sổ địa chính.

Theo Điều 188, khoản 1 của Luật Đất Đai năm 2013, để thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người sử dụng đất cần đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện 1: Phải có giấy chứng nhận (sổ đỏ), trừ trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 186 và trong trường hợp nhận thừa kế theo quy định tại khoản 1 của Điều 168 của Luật Đất Đai năm 2013.

  • Trường hợp nhận thừa kế theo quy định tại khoản 1 của Điều 168 của Luật Đất Đai năm 2013: Khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất, người sử dụng đất sẽ được quyền chuyển nhượng khi đã có sổ đỏ hoặc đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ.
  • Theo quy định tại khoản 3 Điều 186 của Luật Đất Đai năm 2013: Trong trường hợp mọi người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, và tài sản khác gắn liền với đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài và không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở Việt Nam, thì người nhận thừa kế sẽ không được cấp sổ đỏ, nhưng vẫn có quyền chuyển nhượng.

Điều kiện 2: Đất không được tranh chấp.

Điều kiện 3: Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

Điều kiện 4: Phải trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài ra, còn có một số điều kiện khác theo quy định của Luật Đất Đai (trong các trường hợp đặc biệt).

Vì vậy, khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cần tuân thủ đủ các điều kiện quy định, trong đó bao gồm việc có sổ đỏ.